Please Upgrade Your Browser.


Unfortunately, Internet Explorer is an outdated browser and we do not currently support it. To have the best browsing experience, please upgrade to Microsoft Edge, Google Chrome or Safari.

Case Studies

Yellowbox has worked with a range of clients, to provide a complete hardware and software solution to meet their needs.

State Library of NSW

Context

The State Library of NSW is the oldest library in Australia, known for being a large heritage-listed special collections, reference and research library open to the public.

The State Library of NSW has over 1M readers and visitors per year, and were looking for the supply and installation of over 300 lockers within two of their buildings.

Yellowbox lockers at the State Library of NSWYellowbox Lockers at State Library of NSW
Problem

They required a self-serve on-demand locker system that could differentiate library card holders from non-library card holders.

Furthermore, the system had to allow security staff to easily open lockers and a web interface for staff departments to administer the lockers.

The lockers needed to consider the ease of use for the elderly and people with disabilities (DDA).

Solution

Yellowbox installed an easy to use, self-serve locker system which allowed library card holders to use the lockers for free, through an open API integration. Cashless payments processing, ensured non-library card holders could still use the lockers.

The Yellowbox management app provided security staff with visibility over current usage, and the ability to open all lockers with the touch of a button. The analytics dashboard allowed staff departments to book lockers and analyse historical usage.

A self-serve web-interface was also provided for users without mobile phones. The app and self-serve interface was able to allocate height appropriate lockers based on disability and easy access requirements.

Yellowbox lockers at the State Library of NSW

Arcadis Smart Building (Delftse Poort)

Context

Arcadis is a listed global design, engineering and management consulting firm based in the Netherlands.

Delftse Poort was the tallest tower in the Netherlands (up until May 2009) and is home to Arcadis' Rotterdam Office.

Arcadis had previously maintained and managed a key based locker system in the past.

Yellowbox Lockers at Arcadis OfficesYellowbox Lockers at Arcadis Offices
Problem

Arren, Head of Rotterdam Office stated that, "From the beginning, we struggled with the lockers we have. We wanted everyone to have a locker, but realised it wasn’t possible. In some offices, every locker is taken and we don’t know for how long, by who or where the key is."

If staff wanted a locker, they needed to go down to reception, and ask. Reception would then check for available lockers and then provide a key, whilst noting down on a sheet of paper, who is currently using that locker.

Solution

112 Yellowbox smart locks were installed in October 2020. The system gave 80% more staff access to a locker, whilst saving countless hours of support. Arren noted "It’s the perfect system because you don’t have to ask the receptionist for help to use it. You do it yourself, hire for a day, and that’s it."

Arren Arcadis

“For us, the data is important for the long term - we want to know which lockers are used, at which times, whereabouts is best. This is something we are learning with the data Yellowbox provides.”

Arrèn van Tienhoven, Head of Arcadis Offices in Rotterdam

Randwick City Council

Context

Randwick City Council is an Australian local government municipality which manages multiple public spaces and venues.

One of those spaces is the iconic Coogee Beach, which has over 4.4M visitors per year.

Coogee Beach User with phoneDes Renford Leisure Centre User tapping Keypad
Problem

Randwick City Council had previously had a keypad lock system installed at Coogee Beach that encountered countless issues.

Visitors required constant assistance from lifeguards, due the reliance upon users to report mechanical failures, and lack of support. With no usage records, owners of belongings left in lockers couldn't be identified.

The Des Renford Leisure Centre previously had lockers that required visitors to 'bring their own lock'. This caused friction for visitors and countless issues for staff, needing to occasionally break locks which had been left on the lockers.

Solution

The Yellowbox system was installed at Coogee Beach, Maroubra Beach, the Des Renford Leisure Centre and even the council Offices.

The intuitive system saved countless hours of support for onsite staff and provided a seamless experience for users. Yellowbox delivered a significant improvement to the councils facilities, in providing an easy to use system and users with in-app support. Through thousands of uses, Yellowbox received a 9/10 experience rating.

Anthony Testimonial

“Randwick was looking for an innovative locker system for its beaches and aquatic centres. Yellowbox suited our needs perfectly with patron reservation through an app, the ability for staff to monitor usage, and the ability to introduce charging in the future. The solution is smart and cost effective for our needs.”

Anthony Collis, Technology Manager, Randwick City Council

Casestudy's

Yellowbox heeft met verschillende klanten samengewerkt om een ​​hardware- en software systeem te bieden die aan al hun behoeften voldoet.

Staatsbibliotheek van NSW

Context

De Staatsbibliotheek van NSW is de oudste bibliotheek in Australië en staat bekend om hun plek op de Australische monumentenlijst, en als referentie- en onderzoeksbibliotheek die open is voor het publiek.

De Staatsbibliotheek van NSW heeft meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar. Vanwege dit grote aantal bezoekers vroeg de Staatsbibliotheek om de levering en installatie van meer dan 300 lockers in twee van hun gebouwen.

Yellowbox lockers at the State Library of NSWYellowbox Lockers at State Library of NSW
Probleem

Ze hadden een zelfbedienende, on-demand lockersysteem nodig dat bibliotheekkaarthouders kon onderscheiden van niet-bibliotheekkaarthouders.

Verder moest het systeem beveiligingspersoneel toelaten om lockers eenvoudig te openen en een webinterface bevatten voor verschillende afdelingen binnen de gebouwen om de lockers te beheren.

De kluisjes moesten ook makkelijk te gebruiken zijn voor ouderen en gehandicapten.

Oplossing

Yellowbox installeerde een gebruiksvriendelijk, self-service lockersysteem waarmee bibliotheekkaarthouders de lockers gratis konden gebruiken via een open API-integratie. Het verwerken van online betalingen zorgde ervoor dat personen zonder bibliotheekkaarten de kluisjes nog steeds konden gebruiken.

De Yellowbox-beheerapp gaf beveiligingspersoneel inzicht in het gebruik van de kluisjes en de mogelijkheid om alle kluisjes met één druk op de knop te openen. Via het analysedashboard konden personeel lockers reserveren en het gebruik van de lockers analyseren.

Er werd ook een webinterface gemaakt voor de zelfbediening van gebruikers zonder smart-phones. De app en deze interface konden suggesties geven voor lockers op basis van hoogste en andere eisen voor mensen met handicaps voor de meest optimale toegang tot de lockers.

Yellowbox lockers at the State Library of NSW

Arcadis Smart Building (Delftse Poort)

Context

Arcadis is een wereldwijd adviesbureau voor design, techniek, en management dat gevestigd is in Nederland.

Het Delftse Poort was de hoogste toren van Nederland (tot mei 2009) en herbergt de Rotterdam Office van Arcadis.

Arcadis gebruikte en beheerde vroeger een lockersysteem die gebruik maakte van sleutels.

Yellowbox Lockers at Arcadis OfficesYellowbox Lockers at Arcadis Offices
Probleem

Arren, voorzitter van het kantoor in Rotterdam, vertelde: "Vanaf het begin waren er problemen met de kluisjes die we hadden. We wilden dat iedereen een kluisje had, maar beseften dat dit niet mogelijk was. In sommige kantoren werd elk kluisje gebruikt zonder dat we wisten hoe lang, door wie, of waar de sleutel was."

Als het personeel een kluisje wilde gebruiken, moesten ze eerst naar de receptie gaan om er een aan te vragen. De receptie keek of er beschikbare kluisjes waren en gaf vervolgens een sleutel, terwijl ze op papier noteerde wie het kluisje op dat moment gebruikte.

Oplossing

In oktober 2020 werden 112 Yellowbox smart-locks geïnstalleerd. Het systeem gaf 80% meer personeel toegang tot een locker, en tegelijkertijd bespaarde het de receptie talloze uren aan dit soort ondersteuning. Arren merkte op: "Het is het perfecte systeem omdat je de receptioniste niet om hulp hoeft te vragen om het te gebruiken. Je doet het zelf, huurt voor een dag, en dat is alles."

Arren Arcadis

“Voor ons zijn is de data belangrijk voor de lange termijn - we willen weten welke lockers op welk moment worden gebruikt en welke locatie het beste is. Dit is informatie die we krijgen dank aan de data die Yellowbox aan ons levert.”

Arrèn van Tienhoven, Hoofd Arcadis Offices in Rotterdam

Gemeenteraad van Randwick

Context

Randwick City Council is een Australische gemeente die meerdere openbare ruimtes en locaties beheert.

Een van die ruimtes is het iconische Coogee Beach, dat jaarlijks meer dan 4,4 miljoen bezoekers trekt.

Coogee Beach User with phoneDes Renford Leisure Centre User tapping Keypad
Probleem

Randwick City Council had eerder een systeem die gebruik maakte van toetsenbordvergrendelingen laten installeren op Coogee Beach dat vaak problemen creëerde.

Bezoekers hadden constant hulp van strandwachten nodig, vanwege het feit dat dit systeem afhankelijk was van gebruikers om mechanische storingen te melden, en vanwege het gebrek aan ondersteuning. Zonder gebruiksgegevens konden eigenaren van spullen die in kluisjes waren achtergelaten niet worden geïdentificeerd.

Het Des Renford Leisure Centre maakte eerder gebruik van kluisjes waarbij bezoekers 'hun eigen slot mee moesten nemen'. Dit zorgde voor spanning tussen bezoekers en personeel, en talloze andere problemen voor het personeel, dat af en toe zelfs sloten moest verbreken die op de kluisjes waren achtergelaten.

Oplossing

Het Yellowbox-systeem werd geïnstalleerd bij Coogee Beach, Maroubra Beach, het Des Renford Leisure Centre en zelfs de gemeentekantoren.

De intuïtieve systeem opgeslagen talloze uren ondersteuning voor personeel ter plaatse en voorzien van een naadloze ervaring voor gebruikers. Yellowbox heeft de faciliteiten van de gemeente aanzienlijk verbeterd door een gebruiksvriendelijk systeem en gebruikers met in-app-ondersteuning te bieden. Door duizenden keren gebruik heeft Yellowbox een ervaringsscore van 9/10 gekregen.

Anthony Testimonial

“Randwick was op zoek naar een innovatief lockersysteem voor zijn stranden en watercentra. Yellowbox paste perfect bij onze behoeften met klantenreservering via een app, de mogelijkheid voor personeel om het gebruik te monitoren en de mogelijkheid om in de toekomst opladen in te voeren. De oplossing is slim en kosteneffectief voor onze behoeften.”

Anthony Collis, Technologiemanager, Gemeente Randwick